משרד עורכי דין

לייעוץ חייגו: 077-7277983

עדכונים משפטיים

ייעוץ משפטי מקוון

משרדנו עומד לרשותכם לטובת מתן ייעוץ משפטי. ניתן להיעזר במידע המשפטי הרב המוצג במדורים השונים באתר וכן ניתן לפנות אלינו באמצעות הטלפון: 077-7277983 או באמצעות הפקס: 03-5237628. לנוחותכם, ניתן להפנות אלינו שאלות גם באמצעות הטופס המקוון כאן.

אנו דוגלים בטיפול יסודי ומעמיק, מתן יחס אישי ועדכון הלקוח כל העת.

האם צ'ק מהווה צוואה?

האם צ'ק שנכתב ע"י המנוח דינו כצוואה? החלטת הרשם לעניני ירושה - לאו מוחלט.

תיק בן יוסף בנימין נ' עזבון המנוח בן יוסף הרצל ז"ל

מדינת ישראל
תיק מס' 123030
בקשה מס' 2

בפני : כבוד הרשם יוסף זילביגר

בעניין : עזבון המנוח בן יוסף הרצל ז"ל

ובעניין : בקשה לקיים צ'ק כצוואה

המבקש : בן יוסף בנימין ע"י ב"כ עו"ד נחמה אופק

החלטה

האם צ'ק מהווה צוואה? כך סבור המבקש שפנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בבקשה שינתן צו קיום צוואה לצ'קים שעשה המנוח (בצד צו ירושה שכבר ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה אחר המנוח), אך הוא טועה.

אחר המנוח ניתן צו ירושה על ידי הרשם לענייני ירושה, המצהיר על יורשיו על פי דין של המנוח והם: אשתו (הזכאית ל -3/6 בעיזבון) ושלושת ילדיו (כל אחד זכאי ל - 6\1 בעיזבון).

אחד מהילדים - הזכאי כאמור ל - 6\1 בעיזבון כיורש על פי דין - טוען בסעיפים 13-15 בבקשה כי:

* " הצ'קים היו מחשבונם המשותף של המנוח ואשתו ואין כסוי בחשבון הבנק לסכומים המופיעים על גבי הצ'קים".

* המנוח ראה במתן הצ'קים צוואה לכל דבר שבה הוא מוריש לבנו - המבקש את חלקו בדירה (מחצית)!

* המנוח לא רצה לכתוב צוואה כי ראה בכך פעולה המחישה את מותו ולכן בחר להשתמש בצ'קים שנתן לבנו בצרוף דבריו בע"פ כתחליף לצוואה".

הוא מסביר את בקשתו כך כי: "יודע המבקש מחד כי יש באפשרותו להציג את הצ'קים לפירעון ויודע היטב כי אין כסוי לצ'קים וכי הדבר עלול לגרום לפגיעה בבריאותה של אמו ולעוגמת נפש, ואין הוא רוצה בכך מאידך מבקש כי הצ'קים הללו יוכרו כצוואה שניתנה ע"י המנוח שעל פיה יירשם חלקו של המנוח בדירה על שם המבקש" (סעיף 20, בבקשה).

לא ניתן לתת לצ'קים (להלן המסמך) תוקף כצוואה. הן בשל כך שהמנוח עצמו לא ראה במסמך צוואה, והן בשל כך שעל פי הדין המסמך אינו צוואה, לא מבחינת תוכנו ולא מבחינת צורתו. זאת מן הטעמים הבאים:

א. המבקש עצמו טוען כי: "המנוח לא רצה לכתוב צוואה". מכאן שאם לא התכוון לעשות צוואה הרי לא ניתן לייחס לו כאילו ראה במסמך זה צוואה. לא ניתן בדיעבד ולאחר מות המנוח, לייחס לו עשיית צוואה.

ב. המסמכים אותם מציג המבקש, והם נושא הבקשה, הם צ'קים. הם נעשו על פי פקודת השטרות(נוסח חדש). על פי סעיף 1 בפקודה זו: ""שטר" - שטר חליפין לרבות שק". סעיף 3 המצוי בסימן א' שעניינו " הצורה והפירוש" קובע "שטר חליפין מהו" - : שטר-חליפין הוא פקודה ללא תנאי ערוכה בכתב מאת אדם אל חברו, חתומה בידי נותנה בה נדרש האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז סכום מסויים בכסף עם דרישה או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה". זה טיב המסמך נושא הבקשה ואין לייחס לו משמעות שונה או אחרת, וודאי לא משמעות של צוואה. המסמך נעשה למטרה מסוימת, לא ניתן להשתמש בו למטרה אחרת.

ג. מעצם מהותה הצוואה היא:"מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן"(מתוך סעיף 8, לחוק הירושה, תשכ"ה-1965).

ראו גם שילה, חוק הירושה, תשכ"ה-1965, חלק ראשון, עמ' 181, וכן: "בנוגע לשאלה הראשונה שהצגנו - מהי צוואה, מן הראוי לזכור כי (א) מונח זה ומוסד זה של צוואה אינו חדש אלא הוא מקובל בכל התקופות. (ב) גם עצם המונח הלשוני מרמז על משמעות המושג - ציווי של אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו" (שם שם).

ועוד: "צוואה היא הבעת רצון, משאלה שמביע אדם בקשר למה שייעשה בענייניו לאחר מותו"(שוחט, גולדברג, פלומין, דיני ירושה ועיזבון, מהדורה שישית, עמ' 72).

בלשון בני אדם: "צוואה - הוראות שאדם נותן בעל פה או בכתב שלפיהן ינהגו היורשים בו וברכושו לאחר מותו"(אבן שושן, המילון החדש, כרך שלישי, עמ' 1125).

המשותף לכל ההגדרות הנ"ל, לצוואה: ציווי, משאלה שאדם מורה שייעשה ברכושו לאחר מותו.

במסמך שלפנינו, נושא הבקשה אין כל קביעה, אין כל תנאי כי יפעלו על פיו לאחר מותו של עושה המסמך. די בכך כדי לקבוע שאין בפנינו צוואה. כך שגם מטעם זה אין המסמך בגדר צוואה.

ד. המבקש טוען כי המסמך מהווה צוואה בכתב יד. המסמך נושא הבקשה חלקו מודפס וחלקו כתוב בכתב ידו של המנוח. לא ניתן לקבל את טענת המבקש כי זאת צוואה בכתב יד, כך כי מבחינה צורנית צוואה בכתב יד היא רק מסמך הממלא, בין היתר, את הדרישה הצורנית הבאה, שיהא כולו כתוב בכתב ידו של המצווה. זאת הוראת החוק: "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו" (סעיף 19 בחוק הירושה - הדגשה לא במקור).

ה. כך אפילו מבחינת תוכנו היה מסמך צוואה, לא ניתן לתקן את הפגם הצורני שנפל בו, כי לא נתקיימו בו מרכיבי היסוד הנדרשים לצוואה בכתב יד. כך על פי סעיף 25 (א) + (ב)(1):

* "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

* בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם: בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה".
כך שברור על פניו שהמסמך, שחלקו בכתב יד וחלקו מודפס, איננו ממלא את הדרישות הצורניות, אפילו הבסיסיות, הנדרשות ל"צוואה בכתב יד".

ו. גם אילו היינו מסתפקים רק בחלק של המסמך נושא הבקשה הכתוב בכתב ידו של המנוח, ומתעלמים מהחלק המודפס, לא היתה לפנינו צוואה, כי בחלק זה לבדו אין כל משמעות וודאי לא משמעות של צוואה.

ז. מעיון בפסיקה, וכהשוואה עולה כי טופס פתיחת חשבון בבנק לא הוכר כצוואה ( ע"א 268/81, שרה ברעם נגד גרטי, פורסם בפד"י ל"ח (2) עמ' 45). וכן ראו: "שאין לראות בפתיחת חשבון משותף בבנק תחליף לצוואה, וש"טופס הוראות" הניתן לבנק אינו ממלא אחר דרישות סעיף 18, לחוק הירושה (מתוך ע"א 679/76, איילה סלי ואח' נגד עיזבון המנוח קרל שפר, פורסם בפד"י ל"ב (2) עמ' 785). וכן " על כל - פנים, לא אכנס בשיקולי מהימנות ואלך בעקבותיו של השופט המלומד, שהניח, לפי דברי המערער, שכוונתו של המנוח ברגע שהפקיד את הכסף בחשבון המשותף היתה להשאיר אותו למערער רק אחרי פטירתו. לא יכולה להיות פלוגתה כי ההפקדה בבנק לא נערכה לפי אחת הצורות הקבועות לצוואה בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, כך שאין לראות את מסמך ההפקדה כצוואה"(מתוך ע"א 155/73, שרון נגד ליבוב, פורסם בפד"י כ"ח(2), עמ' 673, הדגשה במקור).

מקל וחומר לענייננו: במקרים הנ"ל, נדונו מסמכים שתחולת הפעולה על פיהם, היא לאחר מות עושה המסמך, תנאי זה אינו מתקיים בענייננו. כמו כן לא מולאו בהם הדרישות הצורניות של צוואה - לכן לא הוכרו כצוואה. וודאי כך בענייננו.

הנסיון לייחס לצ'ק משמעות של צוואה - לא צלח.

הבקשה נדחית.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לעו"ד נחמה אופק ,ב"כ המבקש ,מרח' המורים 8, פתח תקווה ולב"כ היועמ"ש באפוה"כ.

ניתן היום : 05/01/2010
י"ט בטבת תש"ע
יוסף זילביגר
רשם לענייני ירושה

הערה: המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "האם צ'ק מהווה צוואה?" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע. מידע שימושי זה ניתן כשירות לתועלת גולשי האתר וזאת בכפוף לתנאי השימוש באתר.